Εκπαιδευτικό υλικό

Μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις, σημειώσεις και άλλα εκπαιδευτικά υλικά από τις δραστηριότητες που έχει οργανώσει το Καρδιοαναισθησιολογικό Τμήμα.

Ενδοβρογχική διασωλήνωση

Ενδοβρογχική διασωλήνωση

Πνευμονική υπέρταση: Σύγχρονα δεδομένα

Does ventilation management influence outcomes in major thoracic surgery?

Inhaled NO in Anaesthesia and Critical care: Success or Failure?